Gmina Lubasz
Powróć do: strona główna

Strategia Rozwoju

Strategia Rozwoju Gminy Lubasz na lata 2015 - 2025 to dokument, który określa najwazniejsze kierunku rozwoju gminy. Dokument posiada bardzo prosty układ. Pierwszy rozdział to diagnoza sytuacji, a właściwie skrót zawierający najważniejsze informacje o stanie gminy - opracowany na podstawie danych statystycznych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych z Urzędu Gminy w Lubaszu. Drugi rozdział to analiza SWOT przygotowana na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców w czasie konsultacji społecznych. Kolejny element dokumentu to określenie wizji i misji Gminy Lubasz do roku 2025, z których wynikają cele strategiczne i operacyjne, a także instrumenty  realizacji celów. Ostatni rozdział dotyczy systemu wdrażania i monitoringu/ewaluacji strategii.

Pliki do pobrania:

Strategia Rozwoju Gminy Lubasz 2015-2025
Format: doc, 692 kB