Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 22 maja 2024
Imieniny: Julia, Wiesława, Helena
deszcz
18°C

Konkurs "Zaszczepieni mieszkańcy Gminy Lubasz"

Ocena 0/5

Konkurs "Zaszczepieni mieszkańcy Gminy Lubasz" ma zachęcić mieszkańców i mieszkanki gminy Lubasz do szczepień przeciw Covid-19.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej lubasz.pl, zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienia ankiety internetowej. Na zwycięzców czekają nagrody.

Co zrobić aby wziąć udział w konkursie?  

  •     Zaszczep się.
  •     Wypełnij formularz konkursowy dostępny na stronie lubasz.pl
  •     Wyślij
  •     Poczekaj na ogłoszenie wyników
  •     Odbierz nagrodę
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Zaszczepieni mieszkańcy Gminy Lubasz”

§ 1. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu „Zaszczepieni mieszkańcy Gminy Lubasz” jest Wójt Gminy Lubasz.

2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 2094 ze zmianami).

§ 2. Adresaci konkursu

1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w okresie od 15 stycznia do 30 sierpnia 2021 r. wzięli lub wezmą udział w szczepieniu przeciwko COVID-19 oraz posiadają dokument potwierdzający przyjęcie obu dawek szczepionki w przypadku szczepionki dwudawkowej lub jednej dawki w przypadku szczepionki jednodawkowej oraz  wypełnią formularz zgłoszeniowy w konkursie.

2. W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby zameldowane na stałe lub tymczasowo na terenie gminy Lubasz.

§ 3. Cele konkursu

1. Celem konkursu jest promowanie szczepień przeciw Covid-19 wśród mieszkańców Gminy Lubasz oraz zwiększenie zainteresowania Narodowym Programem Szczepień przeciwko Covid-19.

§ 4. Czas trwania konkursu

Konkurs trwa od dnia  6 lipca 2021 r. od godz. 00:00:00 do dnia 30 września 2021 r. do godz. 23:59:59.

§ 5. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie warunków określonych w §2 niniejszego regulaminu oraz wypełnienie formularza konkursowego, w tym udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte: „Dlaczego warto się szczepić?”, podlegającej ocenie Komisji Konkursowej.

2. Zgłoszenie należy składać w terminie do dnia 30 września 2021 r.

3. Formularze konkursowe dostępne są na stronie lubasz.pl

4. Każdy uczestnik może złożyć jeden formularz konkursowy.

§ 6 . Zasady wyłaniana i nagradzania zwycięzców

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Lubasz, która dokona weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w konkursie oraz wyboru zwycięzców.

2. Komisja Konkursowa składa się z Przewodniczącego Komisji oraz co najmniej 2 członków Komisji.

3. W konkursie wezmą udział wszystkie osoby, które do 30 września 2021 r. prawidłowo wypełniły formularz. Po wyłonieniu zwycięzców organizator konkursu poprosi ich o przekazanie zaświadczenia potwierdzającego pełne zaszczepienie. W przypadku, jeśli laureat którejś z nagród nie spełni warunków określonych w regulaminie konkursu, nagroda przekazana zostanie osobie z listy rezerwowej.

4. Komisja Konkursowa oceni odpowiedzi, które zostały udzielone w konkursie, a spośród najciekawszych wyłoni zwycięzców.

5. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody, m.in. sprzęt RTV i AGD.

6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminy Lubasz.

8. O dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagrody zwycięzcy zostaną poinformowani odrębnym pismem lub telefonicznie.

9. Odbiór nagród nastąpi osobiście lub poprzez osobę upoważnioną pisemnie, w ustalonym wcześniej terminie.

10. Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagród rzeczowych. Laureat konkursu, który będzie uprawniony do odebrania nagrody rzeczowej, jest zobowiązany do wpłacenia Organizatorowi kwoty należnego zryczałtowanego podatku dochodowego nie później niż do dnia poprzedzającego dzień odbioru nagrody (o ile wartość nagrody przekracza wartość zwolnioną z zapłaty podatku). Wpłacenie kwoty zryczałtowanego podatku jest warunkiem wydania nagrody rzeczowej Laureatowi konkursu.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO” jest organizator konkursu: Gmina Lubasz, ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz.

2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, miejsce zamieszkania.

3. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.

4. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w konkursie.

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

8. Uczestnik konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

9. Inspektorem ochrony danych jest Joanna Mrowicka, e-mail:kontakt@smart-standards.com

10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 12. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§8. Prawa autorskie

1. W konkursie mogą brać udział jedynie odpowiedzi na zadanie konkursowe będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.

2. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie, na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, następuje przeniesienie przez powiadomionych zwycięzców na Gminę Lubasz majątkowych praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskimi odpowiedziami na zadanie konkursowe bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, oraz publikacji odpowiedź na zadanie konkursowe dowolną techniką – w tym w formie wypowiedzi pisemnej, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także w zakresie rozpowszechniania odpowiedzi na zadanie konkursowe w każdy inny sposób, w szczególności udostępniania publicznie w dowolny sposób tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – w celu informowania o odbytym konkursie oraz w celu promocji Gminy Lubasz.

3. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich odpowiedzi na zadanie konkursowe – zwycięzcom konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagrody konkursowej, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora ani do nabywcy praw autorskich (Gminy Lubasz).

4. Uczestnik, w terminie i na zasadach ustalonych z Organizatorem, zobowiązany jest to zawarcia odrębnej umowy przenoszącej prawa autorskie na rzecz Gminy Lubasz, bez dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli zawarcie umowy będzie konieczne dla prawidłowej realizacji przeprowadzanego konkursu oraz nabycia praw do rozporządzania powstałym utworem.

§9. Uwagi końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności, mogących mieć wpływ na prawidłowe przeprowadzenie konkursu.

2. Przystąpienie do konkursu poprzez wypełnienie, podpisanie i złożenie formularza konkursowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu konkursu.

3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej lubasz.pl oraz w Urzędzie Gminy Lubasz.

4. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu mogą być składane na adres Urzędu Gminy Lubasz, na piśmie. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji), a także żądania Uczestnika oraz ich szczegółowe uzasadnienie. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej doręczenia do Organizatora.

5. Organizator, w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku wskazując uzasadnienie swojej decyzji. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest decyzją ostateczną. 6. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają Uczestnikowi możliwości wykonania uprawnień przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.