Gmina Lubasz
Powróć do: Elektrownia jądrowa

Stanowisko KGHM

KGHM nie ustalił ostatecznej lokalizacji dla budowy małej modułowej elektrowni jądrowej 

Przygotowania do procesu inwestycyjnego, analizy i badania - KGHM sprawdza możliwości budowy małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR) w Polsce. Spółka odpowiedzialnie podchodzi do planów inwestycji, która ma szansę powstać w naszym kraju. SMR wzmocni i zapewni bezpieczeństwo energetyczne nie tylko miedziowemu gigantowi, ale też całej Polsce.

KGHM będąc na wstępnym etapie związanym z określeniem lokalizacji SMR zidentyfikował kilka miejsc na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. W uzyskanej decyzji zasadniczej wydanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska pojawiły się dwie gminy z województwa wielkopolskiego (Lubasz i Wieleń), ale to nie przesądza o realizacji inwestycji właśnie tam. 

DIALOG i BADANIA

Wydana na rzecz spółki decyzja zasadnicza dozwala jedynie na rozpoczęcie działań zmierzających do przygotowania procesu inwestycyjno-budowlanego na terenie dwóch wskazanych gmin, nie ogranicza jednak możliwości wystąpienia przez inwestora o zmianę już wydanej decyzji lub o nową decyzję zasadniczą dla innych zidentyfikowanych przez inwestora potencjalnych miejsc. 

Warto podkreślić, że zatwierdzenie lokalizacji elektrowni jądrowej jest procesem wieloetapowym, w ramach którego inwestor ma obowiązek uzyskać, prócz decyzji zasadniczej również: decyzję środowiskową, decyzję lokalizacyjną, zezwolenie na budowę, pozwolenie na budowę, zezwolenie na rozruch oraz zezwolenie na eksploatację. Inwestor musi również przeprowadzić szczegółowe badania lokalizacyjne i środowiskowe w potencjalnych lokalizacjach. KGHM na tym etapie zamierza uwzględnić również głos lokalnych społeczności. Miedziowa spółka planuje przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w tej sprawie. Firma jest w kontakcie z władzami gmin najbardziej perspektywicznych lokalizacji dla tej inwestycji. 

Współpraca z samorządami w ramach wspomnianej kampanii będzie miała na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie energetyki jądrowej, dialog z mieszkańcami, wsparcie realizacji inicjatyw lokalnych oraz budowanie akceptacji społecznej dla planowanej inwestycji. W tym zakresie KGHM planuje naśladować dobre praktyki związane z wdrożeniem Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. 

KROK PO KROKU

Przed podjęciem ostatecznej decyzji konieczne są dalsze działania, mające na celu sprawdzenie potencjalnego wpływu elektrowni na środowisko (tzw. badania środowiskowe) oraz możliwych zagrożeń zewnętrznych dla elektrowni na tym terenie (badania lokalizacyjne). Przeprowadzenie wszystkich wymaganych badań i monitoringów trwa 2-3 lata i jest zakończone przygotowaniem przez inwestora Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz Raportu Lokalizacyjnego. Raport o oddziaływaniu na środowisko jest następnie przedmiotem konsultacji publicznych oraz konsultacji transgranicznych i podlega weryfikacji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Raport Lokalizacyjny jest dołączany do wniosku o zezwolenie na budowę.

Decyzja zasadnicza to pierwsza decyzja w systemie pozwoleń administracyjnych dla inwestycji w obiekty energetyki jądrowej w Polsce, o jaką może ubiegać się inwestor. Ostatnim wymaganym do uzyskania przez inwestora zezwoleniem administracyjnym w tym systemie jest decyzja o zezwoleniu na eksploatację obiektu energetyki jądrowej.

BEZPIECZEŃSTWO I PRZYSZŁOŚĆ

KGHM zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych. Głównym produktem KGHM jest miedź, ale firma wydobywa i przetwarza także metale szlachetne – srebro i złoto, oraz inne, jak molibden, ołów i selen. Spółka posiada również zakłady produkcyjne również w Ameryce Północnej i Południowej. Kontrolowane przez KGHM światowe zasoby rudy miedzi - 40 milionów ton – gwarantują firmie miano lidera przemysłu wydobywczego.

Wydobycie i przetwórstwo metali są niezwykle energochłonne. KGHM, chcąc zminimalizować wpływ swojej działalności na środowisko, przyjął ambitną Politykę Klimatyczną, która zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jedną ze strategii umożliwiających osiągnięcie tego celu jest zbudowanie własnych bezemisyjnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Zapewnienie ciągłych, pewnych dostaw energii z samych źródeł odnawialnych, jak wiatraki czy panele fotowoltaiczne, nie byłoby możliwe. Dlatego w planach rozwoju KGHM uwzględniono również wdrożenie energetyki jądrowej, a dokładniej małych reaktorów modułowych, SMR (small modular reactor).

SMR to obiecująca technologia, rozwijana od lat na całym świecie, mająca szereg zalet w stosunku do dużych reaktorów jądrowych, m.in.: krótszy czas budowy, możliwość produkcji modułów, czyli poszczególnych reaktorów jądrowych w fabryce i dostarczania ich na miejsce eksploatacji z wykorzystaniem transportu kolejowego lub wodnego, bezpieczeństwo bazujące na systemach pasywnych, gwarantujące bezpieczne wyłączenie reaktora w razie awarii, bez ingerencji operatora, dostępności zasilania elektrycznego czy awaryjnego dostarczania wody chłodzącej, bardzo małe strefy bezpieczeństwa o promieniu rzędu kilkuset metrów, co oznacza brak wpływu elektrowni na pobliskie zabudowania.

KGHM rozważa projekty SMR, bazujące na technologii lekkowodnej, a więc najlepiej sprawdzonej w dotychczasowej eksploatacji dużych elektrowni jądrowych. Brane są pod uwagę projekty rozwijane głównie przez podmioty z Wielkiej Brytanii, Francji i  Stanów Zjednoczonych. KGHM zamierza dokonać wyboru najlepszej technologii reaktorowej dla swojego projektu SMR (pod względem ekonomicznym, środowiskowym i bezpieczeństwa) zgodnie z najlepszymi światowymi standardami przy zachowaniu zasad transparentności i konkurencyjności. 

Informacja od KGHM Polska Miedź