Gmina Lubasz
Powróć do: Ochrona środowiska

Dofinansowanie do wymiany pieca

Od dnia 1 stycznia 2022 r. w Gminie Lubasz rusza nabór wniosków na dofinansowanie do likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z uchwałą Rady Gminy Lubasz nr XXX/265/21 z dnia 5 października 2021 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Lubasz na wymianę źródła ciepła. Kwota przeznaczona na dotacje w 2022 roku określona w uchwale budżetowej wynosi 40 tys. złotych. Wnioski o przyznanie dotacji należy składać w danym roku budżetowym. Dotacja będzie przyznawana według kolejności wpływających wniosków, do wyczerpania rocznego limitu środków przeznaczonych na ten cel w budżecie w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych poniesionych po zawarciu umowy, jednakże nie więcej niż 4 tys. złotych w przypadku wymiany starego kotła węglowego na nowy o wyższych parametrach. Dotacja obejmuje trwałą likwidację systemów ogrzewania, opartych na paliwie węglowym i ich zamianę na ogrzewanie proekologiczne (kotły gazowe, olejowe, elektryczne, pompy ciepła, paliwa stałe) w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy. Dotacja udzielana jest wyłącznie na dofinansowanie niezbędnych kosztów realizacji przedsięwzięcia (kosztów kwalifikowanych) tj. kosztów demontażu istniejącego paleniska węglowego, kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła, kosztów zakupu i montażu niezbędnej armatury do wykonania nowego systemu ogrzewania, w szczególności: rury, zawory, pompy, rurociągi, grzejniki, system odprowadzania spalin, wykonanie przyłączy itp. Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych osoba zamierzająca ubiegać się o dotację na dofinansowanie powinna złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi załącznikami: dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością, zgodę współwłaścicieli, w przypadku, gdy tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi, kserokopię wymaganych prawem pozwoleń lub zgłoszeń wraz z oświadczeniem o braku sprzeciwu właściwego organu w przypadku zgłoszeń, zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na realizację zadania – w przypadku, gdy z wnioskiem występuje najemca lub dzierżawca, dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pomocy de minimis w rolnictwie. Po zrealizowaniu inwestycji w terminie do 30 dni, Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wszystkimi załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć: wystawione na Wnioskodawcę kserokopie faktur VAT lub rachunków potwierdzających poniesione koszty inwestycji (oryginał do wglądu), potwierdzenie likwidacji starego źródła ciepła, protokół odbioru końcowego robót budowlanych lub oświadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w przypadku kotłów na paliwo stałe – certyfikat wystawionym przez akredytowaną jednostkę badawczą stwierdzającym spełnienie przez kocioł wszystkich parametrów związanych ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza. Po złożeniu formularza rozliczenia dotacji wnioskodawca obowiązany jest udostępnić lokal, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania w celu przeprowadzenia kontroli powykonawczej. Wnioski spełniające warunki formalne, które przekroczyły limit środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy w danym roku budżetowym zostaną w pierwszej kolejności zakwalifikowane do realizacji w roku następnym lub w roku złożenia wniosku o ile środki te zostaną zwiększone.

Pliki do pobrania:

poradnik-antysmogowy-1.pdf
Format: pdf, 2.76 MB