Gmina Lubasz
Powróć do: Dla Turysty

Przyroda

Puszcza Notecka (nazwa podłączona do wikipedii). Na terenie Gminy znajduje się wielki kompleks leśny Puszcza Notecka. Wsie takie jak: Krucz, Kruteczek, Klempicz, Nowina warte są odwiedzenia właśnie ze względu na ich puszczański charakter. Krajobraz puszczy urozmaicają potężne wały wydm, które tworzą labirynt dolin i pagórków.

W Puszczy Noteckiej dominuje drzewostan sosny zwyczajnej. Wyspowo rosną buki, dęby, brzozy, świerki oraz olsza czarna. Lasy Puszczy to królestwo grzybów i zwierzyny łownej. Dlatego na nasz teren szczególne zapraszamy miłośników, tych dziedzin.

Wilcze Błota

Osobliwością jest także rezerwat przyrody Wilcze Błota utworzony w 1968 roku na powierzchni 2,76 ha w leśnictwie Krucz. Ochronie podlega tam bezodpływowe zagłębienie wypełnione wodą otoczone wzniesieniami wydmowymi porośniętymi borem sosnowym. Na terenie rezerwatu występuje szereg roślin bagiennych, tj. owadożerne rosiczki, turzyca bagienna, modrzewnica zwyczajna i wiele innych higrofilów.

Dolina Noteci (nazwa podłączona do wikipedii). Mimo iż sama rzeka Noteć nie przebiega przez teren Gminy,

to znajduje się w jej bezpośredniej bliskości. Niegdyś pasmo rozlewisk i trzęsawisk, powstałe w wyniku wyżłobienia obniżenia terenu wodami topniejącego lodowca, charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością oraz bogactwem świata roślinnego i zwierzęcego. Przebiegają tędy główne trasy migracji ptactwa wodno-błotnego, przelatującego ze swych lęgowisk położonych we wschodniej Europie, Skandynawii i Syberii, na zimowiska leżące w zachodniej Europie i północnej Afryce, co sprzyja gromadzeniu się naszych skrzydlatych przyjaciół w okolicy - szczególnie wiosną. Warto zaznaczyć, iż na samym odcinku Nadnoteckich Łęgów występuje ich blisko 230 gatunków, z których ponad 10 wpisanych jest do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Na obszarze tym mieszkają również populacje bobrów i wydr, a także saren, lisów, zajęcy, jenotów, czy dzików - co sprawiło, że całość włączono do sytemu Natura 2000. Należą do niego tereny najistotniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich odmian roślin oraz zwierząt z ich charakterystycznymi siedliskami, mającymi niebagatelne znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych strefy europejskiej.


Jezioro Duże w Lubaszu to urokliwe miejsce otoczone lasami oraz gruntami rolnymi. Ma polodowcowy charakter i ciekawe rynnowe ukształtowanie. Powierzchnia zwierciadła wody wynosi  41,5 ha, a maksymalna głębokości 11 m.
Nad jego brzegiem znajduje się ośrodek wypoczynkowy wyposażony w bazę wypoczynkowa i noclegową. Jezioro i jego otoczenie posiada również wartość przyrodniczą. Brzegi porośnięte są trzciną, sitowiem i tatarakiem. Roślinność zanurzoną reprezentuje: moczarka kanadyjska, rogatek szorstki, rdestnica przeszyta i wywłócznik. W jeziorze licznie występuje między innymi: węgorz, szczupak, lin, okoń, leszcz, płoć, karaś, wzdręga, sum, amur, sieja, sandacz.

Jezioro Kruteckie położone jest w strefie chronionego krajobrazu „Puszcza Notecka”.  Przez jezioro przepływa rzeka Miała. Jezioro otaczają podmokłe łąki, pastwiska oraz lasy. Nad brzegami jeziora utworzono dwa kompleksy działek letniskowych. Jezioro Kruteckie jest jednym z większych w województwie, lecz bardzo płytkim. Brzegi jeziora porośnięte są w 100 %, a roślinność wynurzona zajmuje powierzchnię około 10 ha. Nad jego brzegami utworzono użytek ekologiczny pn. „Torfowiska nad Jeziorem Kruteckim”. Na obszarze tym występują ciekawe, a w niektórych przypadkach rzadkie i bardzo rzadkie gatunki roślin. Rosną tam m.in. knieć błotna, rdestnica pływająca, turzyca zaostrzona, osoka aelosowata, wywłócznik kłosowy, żurawina błotna i widlak jałowcowaty.