Gmina Lubasz
Powróć do: Dostępny urząd

Wniosek o zapewnienie dostępności

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd Gminy w Lubaszu o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności”

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 •     Dane kontaktowe wnioskodawcy,
 •     Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 •     Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 •     Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.


Podmiot publiczny odpowie na wniosek w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie i wskazuje termin, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 •     osobiście: w Urzędzie Gminy Lubasz, w Biurze Obsługi Klienta, parter budynku lub
 •     drogą pocztowa na adres: Urząd Gminy w Lubaszu, ul. Bolesława Chrobrego 38, 64-720 Lubasz, lub
 •     drogą elektroniczną na adres: lubasz@wokiss.pl lub poprzez
 •     ePUAP:  /gminalubasz/SkrytkaESP


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. 2020 poz. 1062

 

Każdy ma również prawo wystąpić do Urzędu Gminy w Lubaszu z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej jej strony internetowej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Urząd Gminy w Lubaszu odpowie na żądanie nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej nie będzie mogło nastąpić w tym terminie Urząd Gminy w Lubaszu niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Urząd Gminy w Lubaszu odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy Urząd Gminy w Lubaszu nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i zapewni alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do Urzędu Gminy w Lubaszu skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Do skarg tych stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735).

Żądania o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub ich elementów

można składać:

 • osobiście: w Urzędzie Gminy w Lubaszu, w Biurze Obsługi Klienta, parter budynku lub
 • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Lubaszu, ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, lub
 • drogą elektroniczną na adres: lubasz@wokiss.pl 
 • poprzez ePUAP: /gminalubasz/SkrytkaESP

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. 2020 poz. 1062

USTAWA z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Dz.U.2019 poz. 848

Pliki do pobrania:

wniosek o zapewnie dostepności cyfrowej.pdf
Format: pdf, 266.96 kB
wniosek o zapewnie dostepności cyfrowej.doc
Format: doc, 29.5 kB